Kuhntop
Inchide
caransebes.ro - Certificatele de urbanism pot fi emise si în format electronic caransebes.ro - Certificatele de urbanism pot fi emise si în format electronic

Simplificari legislative în domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor. Certificatele de urbanism pot fi emise si în format electronic

16 Decembrie 2016
Yam Yam

Guvernul a modificat o serie de reglementari în domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor, cu efect asupra mediului de afaceri, sprijinind accelerarea dezvoltarii investitiilor.

Modificarile propuse produc efecte pozitive si în plan social, prin eliminarea disfunctionalitatilor existente la nivelul administratiei publice responsabile cu autorizarea constructiilor si prin reducerea mecanismelor de dezvoltare necontrolata a localitatilor.

O modificare importanta o reprezinta introducerea posibilitatii de emitere a certificatului de urbanism în format electronic, documentul avand aceeasi valoare juridica cu certificatul de urbanism emis în format scriptic, cu conditia ca la emiterea sau imprimarea pe hartie a documentului cu semnatura electronica sa fie adaugata si semnatura olografa a semnatarilor autorizati prin lege. De asemenea, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a actului normativ aprobat de Executiv, toate autoritatile publice au obligatia sa asigure masurile necesare primirii documentatiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism, avizelor/acordurilor si autorizatiilor de construire/desfiintare în format electronic, prin intermediul portalului aferent punctului de contact unic electronic.

          Guvernul a modificat si completat în acest sens Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, precum si Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, în scopul solutionarii problemelor legislative cu caracter de urgenta care au fost semnalate în domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor prin intermediul studiilor realizate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice cu sprijinul Bancii Mondiale.

          Obiectivul de simplificare a procedurilor administrative si de reducere a costurilor aferente autorizarii lucrarilor de constructie, emiterea autorizatiilor de construire în format electronic constituie o tinta pe termen mediu, asumata conform reglementarilor europene.

          Noile prevederi converg totodata spre respectarea exigentelor urbanistice si de calitate în domeniul constructiilor si eliminarea riscurilor de coruptie, prin clarificari si eliminarea unor suprapuneri sau lacune legislative care au generat deficiente în posibilitatea de urmarire a cheltuirii banilor publici în conditii de eficienta si eficacitate. De exemplu, este introdusa posibilitatea ca Inspectoratul de Stat în Constructii (ISC) sa atace direct în instantele de contencios documentatiile de urbanism sau autorizatiile de construire ilegale. În prezent, doar prefectul are aceasta calitate, însa exista situatii în care acestia nu dau curs sesizarilor ISC, iar controlul ramane neeficace. Totodata, ordonanta stabileste obligatia ca ISC sa opreasca lucrarile pentru care se constata realizarea cu încalcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitatii în constructii, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise. Odata cu dispunerea masurii de oprire a executarii lucrarilor se dispun si masuri de conservare a lucrarilor deja executate.

Tot pentru reducerea coruptiei, a fost introdus caracterul public pentru documentatiile de amenajarea teritoriului si de urbanism care, odata aprobate, instituie reguli cu privire la construire atat de catre sectorul public cat si de cel privat si la planificarea spatiala a investitiilor publice. În plus, ordonanta introduce votul motivat al consilierilor locali, pentru eliminarea posibilitatii ca votul pentru aprobarea documentatiilor de urbanism sa fie conditionat de primirea de foloase necuvenite.

Un element de noutate îl reprezinta stabilirea cuantumului amenzilor aplicate pentru faptele descrise ca fiind contraventii, între 10.000 si 50.000 de lei.

          De asemenea, sunt detaliate responsabilitatile si faptele care constituie contraventie, între care initierea sau aprobarea documentatiilor de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor constructii care nu au autorizatie de construire sau nu respecta prevederile autorizatiei de construire, supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentatii de urbanism incomplete, semnarea de documentatii de amenajarea teritoriului si urbanism care contin date eronate – daca nu intra sub incidenta legii penale, aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogari de la documentatiile de urbanism aprobate, modificarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism de catre autoritatile locale fara reluarea procedurilor de avizare si aprobare, precum si nerespectarea prevederilor referitoare la informarea si consultarea populatiei. Pentru evitarea conflictelor de interese, membrii comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism constituita la nivel local au obligatia ca la începerea mandatului sa semneze o declaratie pe propria raspundere prin care se oblige ca, pe perioada mandatului, sa nu încheie sau sa nu execute contracte de achizitii publice cu autoritatea publica locala/judeteana din a caror comisie fac parte si sa se abtina la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care au participat la elaborarea unei documentatii depuse spre avizare la comisia din care fac parte.

          Pentru accelerarea investitiilor, a fost eliminat conceptul de “aviz tacit”, care este neoperational, si înlocuit cu o sanctiune pecuniara, în situatia nerespectarii termenelor de catre emitentii de avize care nu respecta termenul legale.  Astfel, ISC va putea amenda institutiile care nu emit avizele în termene legale si întarzie nejustificat investitiile. Pe de alta parte, Guvernul a aprobat prelungirea de la 12 luni la cel mult 24 de luni perioada de valabilitate a autorizatiilor de construire, interval în care solicitantul este obligat sa înceapa lucrarile. Noul termen era necesar pentru corelarea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice, existand cazuri în care, valabilitatea autorizatiei expira pana la finalizarea procedurilor de achizitie publica. La randul sau, beneficiarul/investitorul are obligatia de a notifica în legatura cu începerea lucrarilor autoritatea administratiei publice emitente a autorizatiei si Inspectoratul de Stat în Constructii, inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic, http://www.edirect.e-guvernare.ro/. În cazul proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport si al amenajarilor hidrotehnice, autorizatiile de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, dupa caz, avizele de amplasament îsi mentin valabilitatea pe toata perioada implementarii proiectelor, pana la finalizarea lucrarilor pentru care au fost eliberate, respectiv, pana la semnarea procesului-verbal de receptie finala, cu conditia începerii lucrarilor în termen de 24 de luni de la data emiterii autorizatiei de construire.

          Planul urbanistic general si strategia de dezvoltare durabila si integrate, parte integranta din acesta, se coreleaza cu bugetul si programele de investitii publice ale unitatii administrativ-teritoriale, în vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica.

          Actul normativ stabileste totodata regimul aplicat în materie de urbanism si autorizare a constructiilor în cazul imobilelor situate în zone protejate, cu obiective specifice de conservare si reabilitare a valorilor de patrimoniu. În acest caz, modificarile si completarile aprobate de Guvern creeaza asupra acestor imobile servituti de interventie legate de desfiintare, modificare, functionalitate, distante, înaltime, volumetrie, expresie arhitecturala, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajari si plantatii.         S-a tinut cont în luarea acestor decizii si de problemele existente la nivel practic si legislativ semnalate în cadrul atelierelor de lucru ale structurilor asociative ale autoritatilor publice locale precum si cele ale Asociatiei Arhitectilor Sefi de Judete, ale Asociatiei Arhitectilor Sefi de Municipii, ale Registrului Urbanistilor din Romania, ale Asociatiei Profesionale a Urbanistilor din Romania, Ordinului Arhitectilor din Romania, Asociatia Inginerilor Proiectanti de Structuri, la nivelul mediului universitar din domeniul urbanismului, arhitecturii si constructiilor, mediului economic si societatii civile.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Top